Russian-American "Blind Care Foundation"

Home                  To the list of articles

Photos.


OLMA center - íàó÷èòåñü âèäåòü, íå èñïîëüçóÿ çðåíèå. OLMA center - íàó÷èòåñü âèäåòü, íå èñïîëüçóÿ çðåíèå. 1

 

OLMA center - íàó÷èòåñü âèäåòü, íå èñïîëüçóÿ çðåíèå. OLMA center - íàó÷èòåñü âèäåòü, íå èñïîëüçóÿ çðåíèå. 5

 

OLMA center - íàó÷èòåñü âèäåòü, íå èñïîëüçóÿ çðåíèå. OLMA center - íàó÷èòåñü âèäåòü, íå èñïîëüçóÿ çðåíèå. 2

 

 

OLMA center - íàó÷èòåñü âèäåòü, íå èñïîëüçóÿ çðåíèå. OLMA center - íàó÷èòåñü âèäåòü, íå èñïîëüçóÿ çðåíèå. 3

 

OLMA center - íàó÷èòåñü âèäåòü, íå èñïîëüçóÿ çðåíèå. OLMA center - íàó÷èòåñü âèäåòü, íå èñïîëüçóÿ çðåíèå. 4

OLMA center - íàó÷èòåñü âèäåòü, íå èñïîëüçóÿ çðåíèå. OLMA center - íàó÷èòåñü âèäåòü, íå èñïîëüçóÿ çðåíèå. 6

 

OLMA center - íàó÷èòåñü âèäåòü, íå èñïîëüçóÿ çðåíèå. OLMA center - íàó÷èòåñü âèäåòü, íå èñïîëüçóÿ çðåíèå. 7

OLMA center - íàó÷èòåñü âèäåòü, íå èñïîëüçóÿ çðåíèå. OLMA center - íàó÷èòåñü âèäåòü, íå èñïîëüçóÿ çðåíèå. 9

 

OLMA center - íàó÷èòåñü âèäåòü, íå èñïîëüçóÿ çðåíèå. OLMA center - íàó÷èòåñü âèäåòü, íå èñïîëüçóÿ çðåíèå. 8This page is best viewed at the resolution 800х600